top of page

המטרות שלנו

1 .העמותה תיזום ותקדם פעילויות חברתיות וקהילתיות ליתומי צהל וכוחות הבטחון הכוללות כנסים, ימי עיון, הרצאות, פעילויות פנאי וגיבוש.


2 .העמותה תפעל מול גופי השלטון לקידום ויזום חקיקה הנוגעת לזכויותיהם ו/או שיפור זכויותיהם של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון. בנוסף, תפעל לעזרה והנחייה למיצוי זכויותיהם הקיימות של יתומי צהל וכוחות הבטחון, על מנת לשפר את רווחתם הכלכלית והאישית.


3 .העמותה תפעל לקידום מיזמי הנצחה וזיכרון של חללי מערכות ישראל והביטחון.


4 .העמותה תפעל על מנת להביא לידיעת ומודעות הציבור את מצבם של חברי העמותה ומצבם של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון באמצעות העיתונות, מדיה חברתית ובכל אמצעי תקשורת אחר.


5 .העמותה תפעל לקדם את מטרותיה דלעיל, ותעשה את כל הפעולות הנדרשות לכך.

bottom of page