top of page

פרויקטים ואירועים

חשוב לנו שכל הפרויקטים, פעילויות והאירועים שלנו יהיו עם ערך מוסף ושקשורים ישירות לגיבוש הקהילה שלנו, התמודדות עם השכול הפרטי והאישי והנצחת יקירנו עם דגש עם חיים והעצמה

bottom of page